ภาคีเครือข่ายพลังงาน จับมือสถานศึกษาสร้างคุณภาพการศึกษาผู้เรียนส่งต่อสถานบันครอบครัว

ภาคีเครือข่ายพลังงาน จับมือสถานศึกษาสร้างคุณภาพการศึกษาผู้เรียนส่งต่อสถานบันครอบครัว


ดร.สุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ร่วม “มหกรรมรวมพล คนรักษ์พลังงาน 66”ร่วมแสดงความยินดีกับสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนร่วมพัฒนาพลังงานโดยมี นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นประธานและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการร่วมกิจกรรมด้านพลังงาน เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงานและนำความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำ สามารถลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา

รวมถึงการผลิตพลังงานทดแทน การรู้การใช้พลังงาน อาทิการสร้างนิสัยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า, พลังงานจากธรรมชาติ ตลอดถึงการอนุรักษ์พลังงานธรรมชาติ ความรู้เหล่านี้ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่จากสถานศึกษาสู่สถาบันครอบครัว สำนักงานเขตพื้นที่สนับสนุน การเรียนรู้แก่สถานศึกษาในสังกัด ที่สำคัญมีภาคีเครือข่าย หนุน ครูผู้สอนนำทักษะส่งต่อผู้เรียนเกิดคุณภาพจากการเรียนรู้และมีทักษะในการเรียนรู้ นวัตกรรมด้านพลังงาน การนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์และอื่นๆ


การจัดงานครั้งเพื่อ ถ่ายทอด เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านพลังงานให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้งานเทคโนโลยีด้าน พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts