ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าฯลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเด็กนักเรียนตามโครงการ “บวร”

ฉะเชิงเทรา-รองผู้ว่าฯลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเด็กนักเรียนตามโครงการ “บวร”


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. ณ พื้นที่ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พบปะคณะครู นักเรียน โรงเรียนบางพะเนียง โรงเรียนบ้านท่าม่วง และโรงเรียนบ้านอ่างทอง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งมอบขนมให้แก่นักเรียนในพื้นที่ดังกล่าว ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน และราชการ

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่มีบทบาทใกล้ชิดต่อวิถีชีวิตของคนไทย ในการขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งปลูกฝัง บ่มเพาะและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสำนึกด้านจริยธรรมให้แก่ประชาชน มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี เสียสละ และกตัญญูรู้คุณ เป็นคุณสมบัติของคนไทยที่ควรธำรงรักษาไว้ รวมทั้งให้เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันต่อไป .

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ/ฉะเชิงเทรา

Related posts