พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่ใน ต.วัดจันทร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่ใน ต.วัดจันทร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน


วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์และผู้นำท้องที่ในตำบลวัดจันทร์ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

สามารถช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในตำบลวัดจันทร์ที่ประสบเจอเหตุหรือที่อยู่อาศัย และเข้าใจในขั้นตอนหลักการปฏิบัติหากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นมา รวมทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันของคนในองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบล สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ และให้ประชาชนมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการมาติดต่อราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ และผู้นำท้องที่ 6 หมู่บ้านในเขตตำบลวัดจันทร์


โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การใช้ถังดับเพลิงที่ถูกวิธี พร้อมทั้งมีการจำลองเหตุการณ์อพยพประชาชนออกจากภายในอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการสาธิตเทคนิคการดับเพลิงเบื้องต้นที่เกิดจากเชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับทราบวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและอย่าตื่นตระหนกเกี่ยวกับถังดับเพลิงที่ใช้ในการฝึกอบรม เนื่องจากได้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงทุกครั้งก่อนทำการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนดทุก ๆ 3 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนอีกด้วย.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Related posts