ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครแกนนำ TO BE NUMBER ONE เสริมทักษะเยาวชนให้ เพื่อนช่วยเพื่อน

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯปทุมธานี ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครแกนนำ TO BE NUMBER ONE เสริมทักษะเยาวชนให้ เพื่อนช่วยเพื่อน

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 14.30 น. ที่ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครแกนนำ TO BE NUMBER ONE พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แกนนำ ที่เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรสาธารณสุข ครู อาจารย์ และอาสาสมัครแกนนำ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 130 คน


ทั้งนี้ จากการที่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้สนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” เพื่อให้บริการหลัก ๓ ด้าน คือ บริการให้คำปรึกษา บริการฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ และบริการเสริมทักษะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสุขด้วยการประชุมระดมสมอง โดยมีผู้มีประสบการณ์ ในการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย ครู อาจารย์ แกนนำนักเรียน ทำหน้าที่อาสาสมัครประจำศูนย์ฯ เพื่อให้เยาวชน กลุ่มเสี่ยง มีโอกาสได้รับคำปรึกษา แนะนำอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์

พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกทักษะ แก้ปัญหา และพัฒนา EQ รวมถึง การจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ได้มีประสบการณ์ ในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา ที่ต้นเหตุ ซึ่งได้ผลมากกว่าการปราบปราม และการลงโทษเยาวชนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง หรือมีปัญหายาเสพติด และตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ที่ต้องการสิ่งพึ่งพาทางจิตใจ ได้คลี่คลายปัญหา เกิดความสบายใจ มีความสุข โดยเฉพาะจากผู้ที่มีความรู้ และทักษะการให้คำปรึกษาวัยใกล้เคียงกัน หรือวัยเดียวกัน ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน”


ดังนั้น การอบรมอาสาสมัครแกนนำ TO BE NUMBER ONE จึงมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน ที่เป็นอาสาสมัครแกนนำ มีทักษะในการให้คำปรึกษา แนะนำ อย่างถูกต้องเหมาะสม ในลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” และนำประสบการณ์ ทักษะจากการ ฝึกแก้ปัญหา และพัฒนา EQ ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม ในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของสถานศึกษาของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts