“ศฝ.นศท.มทบ.23” จุดไฟ เติมฝัน จัดการอบรม “การผลิตสื่อเพื่อรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์” ที่ห้องประชุมศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

“ศฝ.นศท.มทบ.23” จุดไฟ เติมฝัน จัดการอบรม “การผลิตสื่อเพื่อรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์”
ที่ห้องประชุมศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

พ.อ.ประดิษฐ์ พรมเรียน ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23 เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ถือเป็นเรื่องสำคัญในการเผยแพร่ผลงานของหน่วยเพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชาและประชาชน จึงได้จัดการอบรม จุดไฟ เติมฝัน “การผลิตสื่อเพื่อรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์” โดยได้รับเชิญ วิทยากรมืออาชีพผู้มีความรู้ความสามารถทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ คือ จ.ส.อ.พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร นายสิบธุรการและกำลังพล บก.ร้อย.ร้อย.ทพ.กรม ทพ.21 ชรก.จนท.ปฏิบัติการประจำฝ่าย ขว.ททบ.(ระดับ 4)/ประธานศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.พ.5 เหล่าทัพ/ผอ.ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อินไท NEWS,น.ส.พ.ทันใจนิวส์

เพื่อจุดไฟ เติมฝัน ให้ความรู้เสริมทักษะในการถ่ายภาพ,การตัดต่อวีดีโอ การเขียนรายงานข่าว ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติแบบเข้มข้น แบบ “come one time” ให้กำลังพลของหน่วยที่เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อขยายผลในด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วย ทั้งยังเพิ่มเติมเสริมความรู้ในด้านการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ให้มีประโยชน์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กำลังพลเพื่อป้องกันความผิดพลาดต่อไป
***************************************

ภาพ/ข่าว พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร
เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน

Related posts