สระบุรี/อำเภอหนองแซงเปิดงาน”แข่งขันดำนาแปลงสาธิต เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แข่งขันจับปลา แข่งขันรถกระแทะซิ่ง”รุ่นชาวบ้าน ลากคลุม”

สระบุรี/อำเภอหนองแซงเปิดงาน”แข่งขันดำนาแปลงสาธิต เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แข่งขันจับปลา แข่งขันรถกระแทะซิ่ง”รุ่นชาวบ้าน ลากคลุม”


ณ แปลงสาธิต หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี นาย มนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองแซง เป็นประธาน เปิดกิจกรรมแข่งขันดำนา แปลงสาธิต เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นการแข่งขันจับปลา แข่งขันรถกระแทะซิ่ง”รุ่นชาวบ้าน ลากคลุม”ๆฝได้การสนับสนุนโครงการฯโดยนายนเรนทร์ โพธิ์นิล สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี สจ.อำเภอหนองแซง

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอ ผู้บริหารรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนร่วมงานโดยนายไพรฑูร บัวศรี กำนันตำบลเขาดิน กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของ


คนหนองแซงที่ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอหนองแซง ได้ชม ชิม ช้อป สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ และชมการแข่งขันรถกระเทะซิ่ง การแข่งขันดำนา แข่งขันจับปลา ได้สร้างสีสัน และความสนุกสนาน แก่เยาวชนในพื้นที่ ณ บริเวณแปลงนาสาธิต (หลังวัดเขาดิน) หมู่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts