เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ครั้งที่ 2/2566

เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด ครั้งที่ 2/2566

 

ที่ห้องประชุมถมอรัตน์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการภายใต้โครงการต่อต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตกรณีการสำรวจและออกเอกสารในที่ดินของ สปก.จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานสถานการณ์การทุจริตในระดับพื้นที่ ความคืบหน้าการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2566 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ การลงพื้นที่ในกิจกรรม Watch & Voice ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ การลงพื้นที่สังเกตการณ์ตามมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านชุมชน 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ว่าคณะกรรมการกองทุนมีพฤติกรรมบริหารงานที่ไม่โปร่งใสและสร้างความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกกองทุน ซึ่งทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวไม่พบพฤติกรรมตามข้อร้องเรียนแต่อย่างใด
การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ว่าใช้งานผิดประเภท. มีการปรับลดเปอร์เซ็นต์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการตั้งงบประมาณและข้อบังคับระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และยังไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.ในการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดประเภทแต่อย่างใด ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีการปรับลดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดจากงานงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ทางมหาวิทยาลัยได้แก้ไขปัญหาด้วยการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มาจ่ายยังส่วนที่ยังขาดอยู่

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเรียกเก็บเงินจากผู้จำหน่ายอาหารของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งทางสถานศึกษาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหารจากบุคคลภายนอก ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้อนุญาตให้มีการจำหน่ายอาหารจากบุคคลภายนอกซึ่งทางโรงเรียนได้มีการจำหน่าจอาหารในรูปแบบของสหกรณ์โรงเรียนอยู่แล้ว และทางโรงเรียนไม่ได้อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณเพื่อซื้ออาหารจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียนด้วยเหตุผลในเรื่องความปลอดภัย

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อสังเกต ของสำนักงาน ป.ป.ทในการดำเนินโครงการซ่อมสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไทรงาม ถึงบ้าน โป่งบุญเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าด้วง. อำเภอหนองไผ่ ของ อบต.ท่าด้วง ว่ามีการเสนอราคาแตกต่างจากราคากลาง เกินกว่าร้อยละ 15 ไม่มีการเทปูนที่เสาป้ายงานโครงการ ตามสัญญา และพบถนนสายดังกล่าวเกิดรอยแตกร้าวหลายจุด โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงชี้แจ้งข้อเท็จจริง กรณีผู้ชนะการเสนอราคา ในการเสนอราคาแตกต่างจากราคากลางเกินกว่าร้อยละ 15 ทาง อบต.ท่าด้วงดำเนินการแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้
สตง.ทราบแล้วส่วนประเด็นเสาป้ายงานโครงการ ที่ไม่มีการเทปูนตามสัญญา ทาง อบต. ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการเทปูน ตามสัญญาแล้ว ส่วน ถนนเกิดการแตกร้าวหลายจุด ทาง อบต.แจ้งให้กับผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแก้ไข. เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการประกันความชำรุด บกพร่องหรือเสียหายอันเกิดขึ้นจากงานจ้างอยู่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทางสาย แยกวัดบุ่งคล้าตำบลดงขุย อำเภอชนแดน ถึงถนนชุมชนจังหวัดพิจิตร เกิดการชำรุดขาดการซ่อมแซมบำรุง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้. ทาง อบต.แจ้งว่าได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและมีการประชาคมเพื่อนำกรณีดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนงาน เพื่อดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสมตามระเบียบ เพื่อดำเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายดังกล่าวระยะทาง 2 .950 กิโลเมตร

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองไพร ของ อบต.หนองแจงอำเภอบึงสามพัน โดยขุดรื้อคันทางเดิม แล้วบดอัดหินคลุกทับบริเวณถนนสายเรียบคลองไพร ทาง อบต.หนองแจงชี้แจงข้อเท็จจริง ว่ามีการดำเนินงานในพื้นที่ดังกล่าวแต่ได้มีการปรับลดปริมาณงานและขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานเนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามสัญญาได้ครบถ้วน ด้วยเหตุผลพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำและติดต่อกันเป็นเวลานาน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการอนุมัติโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนนาเฉลียงพังพัฒนา ตัดผ่านโรงเรียนโชติวิทยา ตำบลนาเฉลียง. อำเภอหนองไผ่ ของเทศบาลตำบลนาเฉลียงว่าดำเนินการล่าช้าส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนคณะครูและผู้ปกครอง ที่ต้องที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจร ซึ่งได้รับการชี้แจงจากเทศบาลนาเฉลียง ว่าได้ประสานผู้รับจ้างเพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จแต่ปัจจุบันเหลือเพียงงานลงลูกรังบริเวณไหล่ทางเท่านั้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนของ อบต.หนองแม่นา อำเภอเขาค้อว่าไม่เป็นไปตามแบบและสัญญาที่กำหนด ทาง อบต.หนองแม่นาได้แจ้งว่ากรณีดังกล่าวหน่วยงานได้ดำเนินการตามสัญญาที่กำหนดไว้ ในการเชิญผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในระหว่างที่ผู้รับจ้างดำเนินงาน ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กำชับให้ อบต.หนองแม่นา ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบสังเกตการณ์การดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของชุมชน

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้รถของทางราชการของเทศบาลเมืองหล่มสักซึ่งเผยแพร่ผ่าน Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ทางสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาและกรรมการตามหน้าที่ ในชั้นนี้เห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงาน และศึกษาดูงานของโรงพยาบาลหล่มสักซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่นงบประมาณ 1.5 ล้านบาทว่าดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า โดยการเผยแพร่ของเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ในเรื่องนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ครั้งนี้อยู่ในระหว่างการสอบข้อเท็จจริง ดังกล่าวอยู่

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts