จันทบุรีจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

จันทบุรีจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันนี้ ( 1 ก.ค.66 ) ที่สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566 โดยมีนายสุริยนต์ กัลยาณีหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี จากนั้นนายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีนำลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ประธานในพิธีให้โอวาท และพิธีสวนสนามตามลำดับด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักสูตรและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔

เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนดังนั้น เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รู้จักทั่วประเทศ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แลกเปลี่ยนความรู้และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไปการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ให้ความอนุเคราะห์วงโยทวาทิตและกองลูกเสือเกียรติยศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี สโมสรลูกเสือจังหวัดจันทบุรีและวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานทุกหน่วย ในจังหวัดจันทบุรี รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ที่ส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts