ลำปาง- น้ำคือชีวิต กอ.รมน.ลำปาง ร่วมสร้างฝายกั้นน้ำ ในพื้นที่ อ.เกาะคา เพื่อให้ชาวบ้านใช้อุปโภค/บริโภคและการเกษตรกรรม

ลำปาง- น้ำคือชีวิต กอ.รมน.ลำปาง ร่วมสร้างฝายกั้นน้ำ ในพื้นที่ อ.เกาะคา เพื่อให้ชาวบ้านใช้อุปโภค/บริโภคและการเกษตรกรรม

เมื่อ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. พ.อ. วิชาญ ศรีภัทรางกูร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ชัยอารีย์ แก้วสาร หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯและ เจ้าหน้าที่,สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ร่วมสร้างฝายกั้นน้ำ พื้นที่ บ้านใหม่เตาปูน ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อใช้ในการอุปโภค/บริโภค และ ทำเกษตรกรรม

โดยมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.),องค์การบริหารส่วนตำบลนาแส่ง (อบต.) เป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณหลักและมีประชาชนในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาแส่ง,บ้านนากิ๋ม,บ้านใหม่เตาปูน ที่ได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นแรงงานในการดำเนินการ อีกทั้งยังสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานของทางราชการ

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts