GC ร่วมกับ KENAN นำความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษายกระดับ ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร

GC ร่วมกับ KENAN นำความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษายกระดับ ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ( KENAN ) บริษัท Envicco และศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกหญ้า ร่วมกันเปิดโครงการ “ระยองไปด้วยกัน: ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน” โดย คุณกิตติพล แต่งผิว รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืน GC คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ และรองประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย คุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Envicco พร้อมทั้ง คุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานวิสาหกิจชุมชนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้าณ ศูนย์บริหารจัดการขยะ ครบวงจรชุมชนวัดชากลูกหญ้า


โครงการความร่วมมือนี้ มีเป้าหมาย การสร้างและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน โดย GC ทำงานร่วมกับ KENAN ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขยะในชุมชน นำความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านผลิตสื่อ Digital เพิ่มการรับรู้ให้ชุมชนคัดแยกขยะ ส่งเสริมการตลาดและการจัดการข้อมูล ในการขยายผลและยกระดับการดำเนินงานของศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โครงการนี้ไม่เพียงเพื่อการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและมีความเข้มแข็งได้ในระยะยาว พร้อมทั้งนำไปสู่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและชุมชนที่มีความเข้มแข็งต่อไป


การบริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชน (Community Waste Model) เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย GC ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 มุ่งเน้นสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพกับทุกภาคส่วน และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้งยังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยบริษัทฯ ได้ขยายผลครอบคลุมเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในจังหวัดระยอง และ อบต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม และยังคงขยายพื้นที่สู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป

เกี่ยวกับ GC
GC มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเคมีภัณฑ์ระดับสากล ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability) และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ของโลก จากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) 4 ปีซ้อนในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี พ.ศ. 2593

Related posts