องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00 น.
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จ.ระยอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ดร.ปิยะ ปิตุเตชะ)
มอบหมายให้

นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ

พร้อมด้วย นายสุริยะ ศิริวัฒน์ รก.ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ. ระยองร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ นำโดยรองนายกเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (นายมานะ ฉิมชา) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา คณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร ฯ และอสม. จำนวน 200 คน ก่อนเข้าสู่พิธีการ คณะศึกษาดูงาน ฯ ได้รับชมวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการกองต่าง ๆ และผลงานของ อบจ.ระยอง โดยสังเขป ต่อจากนั้น ผู้แทนนายกอบจ.ระยอง(นายอรุณ วิชกิจ) ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ฯ ในนามของนายกอบจ.ระยอง พร้อมทั้งได้สรุปภาพรวมของจังหวัดระยอง ผลงานของอบจ.ระยอง ในทุกๆด้าน อาทิ ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การเกษตร การจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะด้านการกำจัดขยะ และการสาธารณสุข(ศูนย์ฟื้นฟูฯ การรับโอน รพ.สต. สายด่วน 1669 การบำบัดผู้ติดยา และการดูแลประชาชนทางด้านการสาธารณสุข)

ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของคณะศึกษาดูงาน ฯในครั้งนี้ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ในการบริหารงานและการพัฒนาระยองอันเป็นที่ประจักษ์ในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนคนระยองที่จะได้รับเป็นสำคัญ ภายหลังจากนั้น รองนายกเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้กล่าวขอบคุณอบจ.ระยอง และชื่นชมผลงานของนายกอบจ.ระยอง และจะนำผลการศึกษาดูงาน ฯ ไปพัฒนาและปรับใช้กับเทศบาลนคร ฯ เท่าที่สามารถจะทำได้ต่อไป และต่อด้วยรก.ผอ.กองสาธารณสุข ได้อธิบายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการสาธารณสุข ที่อบจ.ระยอง รับผิดชอบโดยละเอียด พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามเวลาอันสมควร

Related posts