กระบี่-พชอ . อ.คลองท่อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับอำเภอ เน้นย้ำอุบัติเหตุและไข้เลือดออก

กระบี่-พชอ . อ.คลองท่อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับอำเภอ เน้นย้ำอุบัติเหตุและไข้เลือดออก

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 9:30 น นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับอำเภอ (พชอ.) นายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม สุริยเทพ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ โดยมีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอคลองท่อมประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคลองท่อมประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคลองท่อมประเด็นอุบัติและเหตุการดูแลกลุ่มเปราะบาง โดยวาระการประชุมแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น


ประเด็นแรกเรื่องของอุบัติเหตุ โดยมีการแบ่งจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดเหตุออกเป็น 7 จุดใหญ่ๆ 1 ทางโค้งบ้านเหนือ 2 หน้าตลาดคลองท่อม 3 หน้าสสอ.คลองท่อม 4 สี่แยกไฟแดงไฟขาว 5 สี่แยกทางเข้าน้ำตกร้อน 6 แยกทางเข้าโรงพยาบาลช้าง เจ็บหน้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดยการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จะจัดทำไม่มีป้ายรณรงค์รวมถึงการกวดขันวินัยจราจร มีการติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผ่านทาง group LINE ER report โดยสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วมีความรุนแรง คือการไม่สวมหมวกกันน็อคแก้ไขปัญหาโดยการลงเยี่ยมเยียนถึงบ้าน ในส่วนของผู้ที่เมาแล้วขับก็จะมีการบำเพ็ญประโยชน์ตามทางกฎที่อำเภอกำหนด รวมถึงมีการพิจารณาตามกฎหมาย ซึ่งรถที่เกิดอุบัติเหตุเยอะสุดคือรถจักรยานยนต์ แต่ตามสถิติในปี 2566 นี้อุบัติเหตุทางรถยนต์มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น


ประเด็นที่ 2 ในส่วนของโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกพบผู้ติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่ตำบลคลองท่อมใต้ ถัดลงมาเป็นตำบลคลองท่อมเหนือ ตำบลคลองพล ตำบลทรายขาว ตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลพรุดินนา และตำบลเพหลาตามลำดับ ซึ่งแนวทางการแก้ไขมีนโยบายให้ทุกใบวันศุกร์ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำ big cleaning ทุกสัปดาห์ รวมถึงชุมชนทุกชุมชนต้องมีกิจกรรม big cleaning ในทุกๆวันศุกร์และต้องมีการรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมมีการติดตามรายงานผลจากอสมทุกสัปดาห์ ทางหมู่บ้านใดมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ผู้นำชุมชนจะต้องเข้ามาชี้แจงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ


ประเด็นที่ 3 เรื่องของสุขภาพจิตและยาเสพติด มีการจำแนกผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดรวมประมาณ 395 ราย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กรมที่ 1 คือผู้ที่ใช้สารเสพติดแต่สามารถทำงานได้ตามปกติ กรมที่ 2 มีปัญหาทางด้านสุขภาพแต่ยังทำงานได้ปกติ กลุ่มที่ 3 เกิดภาพหลอนไม่สามารถทำงานได้และช่วยเหลือตัวเองได้ จากการรวบรวมข้อมูลพบผู้ใช้สารเสพติดมากสุดคือตำบลคลองท่อมเหนือ ซึ่งแนวทางการแก้ไข มีการจัดค่ายฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ทางอำเภอคลองท่อมกำลังจัดค่ายฟื้นฟูรุ่นที่ 4 เน้นย้ำผู้นำชุมชนให้มีการติดตามข้อมูลของแต่ละหมู่บ้าน มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน


ประเด็นที่ 4 ในส่วนของกลุ่มเปราะบาง กลุ่มนี้มักจะประกอบไปด้วยผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้า มีการจัดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม มีการลงเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอยู่เป็นประจำรวมถึงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นโดยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ทั้งนี้นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนอำเภอคลองท่อมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts