สระบุรี – กิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วน หน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ(มีคลิป)

สระบุรี – กิจกรรม “สภากาแฟ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วน หน่วยงานหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ(มีคลิป)

วันทึ่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมโรงแรมปาร์คอิน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ซึ่งมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน


การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมนอกรูปแบบที่จัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยใช้ชื่อกิจกรรม “สภากาแฟ” โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์
*************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts