สระบุรี – ซีพี-เมจิ มอบนม “ส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” ให้กับจังหวัดสระบุรี แทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน(มีคลิป)

สระบุรี – ซีพี-เมจิ มอบนม “ส่งต่อพลัง สตรองไปด้วยกัน” ให้กับจังหวัดสระบุรี แทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน(มีคลิป)

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานรับมอบ มอบนม โยเกริต เมจิ บัลแกเรีย จากบริษัท ซีพี-เมจิ มีนายภูวนาถ โชคเพิ่มพูนผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด เป็นผู้มอบให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ จำนวน 100,000 ถ้วย รวมมูลค่า 220,000 บาท ซึ่งจะได้จัดสรรให้แก่หน่วยงานดังนี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหนองแค อำเภอหนองแซง เรือนจำจังหวัด หน่วยงานสังกัด พมจ. สถานพินิจฯ และที่ทำการปกครองจังหวัด


โดยบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้มีโครงการกิจกรรม CSR ในการที่จะร่วมพัฒนาสังคม และประชาชน ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม “ปณิธาน” ว่าด้วยหลักสามประโยชน์ สู่ความยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา จึงได้ทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จนเป็นที่ยอมรับ

โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญพร้อมถ่ายทอดและต่อยอดแนวความคิดการพัฒนาและดูแลสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ผ่านมาบริษัทฯมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม แต่ไม่สามารถทำโดยลำพังได้ จึงมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ โดยสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางควบคู่ไปกับการปลูกฝั่งพนักงานให้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม


บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์อันดับ 1 ในประเทศไทย ถือกำเนิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัทเมจิ จำกัด ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ของประเทศญี่ปุ่นและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 บนพื้นที่ 155 ไร่ ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
***************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts