ปทุมธานี รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการแข่งขันอีสปอร์ตประจำปีงบประมาณ 2566 ” PATHUM OF GLORY ( ปทุม ออฟ กลอรี่ ) รายการ PATHUM SCHOOL TOUR 2023

ปทุมธานี รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการแข่งขันอีสปอร์ตประจำปีงบประมาณ 2566 ” PATHUM OF GLORY ( ปทุม ออฟ กลอรี่ ) รายการ PATHUM SCHOOL TOUR 2023

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต มอบหมาย นายชยุต สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการแข่งขันอีสปอร์ตประจำปีงบประมาณ 2566 ” PATHUM OF GLORY ( ปทุม ออฟ กลอรี่ ) รายการ PATHUM SCHOOL TOUR 2023 โดยมี ดร.ภัณฑิล จงจิตรตระกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนครีนครรังสิต และนายกสมาคมกีหาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ


เทศบาลนคร รังสิต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในทุกด้าน ตามแนวทางนโยบายการพัฒนานครรังสิตโดยเฉพาะถึงการเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาอีสปอร์ต อันเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ปัจจุบันได้รับความนิยมและความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนวัยทำงาน เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับคนเล่นได้จริง สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศชาติ รวมถึงสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น


ร่วมส่งเสริมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีสปอร์ต อย่างสร้างสรรค์ และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเทศบาลนครรังสิต ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานี ในการ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเยาวชนในการเล่นกีฬาอีสปอร์ต และการใช้กีฬาอีสปอร์ตให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพและรายได้ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด การพนัน และอบายมุขต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และเพิ่มรายได้การท่องเที่ยวในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต PATHUM OF GLORY รายการ
PATHUM SCHOOL TOUR 2023 ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นไปเพื่อ
01. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ศสู่ระดับสากล
02. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอีสปอร์ตเทศบาสนครรังสิตและภาคีเครือช่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน


03. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเยาวชนในการเล่นกีฬาอีสปอร์ตและการใช้กีฬาอีสปอร์ตให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพและรายได้ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด การพนันและอบายมุขต่าง ๆ
04. และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเพิ่มรายได้การท่องเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชน จากชมรม สถาบัน หน่วยงาน องค์กร สโมสร สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครรังสิต และสถานศึกษาอื่นในเขตจังหวัดปทุมธานี รวมถึงผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รานงาน

Related posts