เชียงใหม่-ประชุมวิสามัญ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เชียงใหม่-ประชุมวิสามัญ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมรวงข้าว โรงแรมสมายล์ ล้านนา นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมวิสามัญ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย นายกสมาคมต่างๆ ในเชียงใหม่ และที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย และสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เจ้าของและผู้บริหารโรงแรม สื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุม

นายไพศาล สุขเจริญ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) กล่าวว่า การประชุมวิสามัญ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของโรงแรมในภาคเหนือในการขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรม และพันธมิตรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ และยังเป็นการแถลงนโยบายของสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) วาระการบริหารประจำปี พ.ศ.2566 – พ.ศ.2567 ตาม “นโยบายเคียงคู่มุ่งสู่การพัฒนา ก้าวหน้าไปด้วยกัน” ซึ่งต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรมได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

และชี้แจงให้ทราบแนวทางที่ จะดำเนินการตามนโยบายโดยการนำเสนอของคณะกรรมการบริหารสมาคม ลดต้นทุนของโรงแรมเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ หัวใจสำคัญของโรงแรมคือ การบริการ สมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงแรม โดยจะมีการออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ สมาคมจะแจ้งข้อมูลข่าวของสมาคมผ่านทางเพจ Facebook และกลุ่มไลน์ เพื่อสร้างเครือข่ายในความร่วมมือกันและกระจายข่าวสารที่มีประโยชน์แก่เจ้าของ และผู้บริหารโรงแรม การประสานความร่วมมือ

สำหรับนโยบาย สมาคมฯ วางแนวทางไว้ 2 เรื่อง คือ การลดมลพิษ กับการช่วยเหลือเกษตรกร เรื่องแรก เชิญชวนเจ้าของ และผู้บริหารโรงแรมมาร่วมมือกันบริหารจัดการขยะ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทางสถาบันจะมีรถมารับขยะเปียกตามรอบเวลาของแต่ละวัน เพื่อนำไปผลิตพลังงานทดแทน เท่ากับว่าโรงแรมได้ลดต้นทุนการกำจัดขยะของโรงแรมได้เป็นอย่างดี และผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราร่วมมือกันทำ จะเป็นการช่วยลดมลพิษของภาคเหนืออีกทางหนึ่ง เรื่องที่สอง ในช่วง HIGH SEASON ผมจะส่งเสริมให้มีการซื้อข้าวหอมมะลิจากสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ซึ่งผลิตข้าวให้กับ AMWAY ในราคาส่ง เราจะได้ข้าวดีมาบริการลูกค้า และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหน้าทางเข้าโรงแรมจะมีผลิตผลทางการเกษตรมาขายตามฤดูกาลอีกด้วย

 

นภาพร/เชียงใหม่

Related posts