ทสจ.ระยอง เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

ทสจ.ระยอง เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม.ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ที่อาคารปูทะเลย์มหาวิชชาลัย เมืองพระมหาชนก อ่างเก็บน้ำดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ.ระยอง เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.เครือข่าย ทสม.ระยอง ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ มีนายณัฐ โก่งเกษร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

นายจรัญ จันทร์มณี รอง ปธ.ทสม.ระยอง ร่วมโครงการฯ ในงานมีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการทำงานเครือข่าย ทสม.ระยอง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาจีน ปลานวลจันทร์ กุ้งก้ามกราม รวม 10,000 ตัว เพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำดอกกราย และการเสวนา ‘ทสม.รู้เท่าทันต่อการรับมือและตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ทสม.ระยอง ในการเฝ้าระวังและรายงานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายให้เกิดความสมดุล และยั่งยืนต่อไป.

Related posts