ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ประชุมคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อยกย่องสรรเสริญในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ประชุมคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 เพื่อยกย่องสรรเสริญในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.66 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี ปีพุทธศักราช 2566 โดยมีส่วนราชการของหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เสนอรายชื่อพ่อตัวอย่างฯ จำนวน 1 คน คือนายสะอาด ศิริพฤกษ์ อายุ 71 ปี และคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบในการเสนอ นายสะอาดฯ เข้ารับการพิจารณาเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดปทุมธานี และรับเกียรติบัตรในงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดงานวันพ่อแห่งชาติในปีนี้ สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นปีที่ 44 ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัด ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ 2.มีความเลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

3.ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 4.มีภรรยาตามกฎหมายที่กำหนด จำนวนบุตร- ธิดา ไม่จำกัด (ไม่ใช่บุตร/ธิดา บุญธรรม) 5.เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แตกแยก 6.ส่งบุตร-ธิดาให้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ไม่ทอดทิ้ง 7.บุตร-ธิดา ประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดี 8.เป็นผู้มีความเสียสละ มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 9.เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ) 10.ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 11.ไม่เป็นผู้มัวเมาในการพนันและลุ่มหลงในอบายมุข 12.ไม่เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts