เทศบาลตำบลทับมา จับมือโรงเรียนอนุบาลทับมา เปิด’โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัยจากไข้เลือดออก’มุ่งให้นักเรียนเข้าใจ และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

เทศบาลตำบลทับมา จับมือโรงเรียนอนุบาลทับมา เปิด’โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัยจากไข้เลือดออก’มุ่งให้นักเรียนเข้าใจ และเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิด’โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดี ปลอดภัยจากไข้เลือดออก’ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลทับมา และโรงเรียนอนุบาลทับมา มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นอนุบาล ระดับ 1-3 จำนวน 355 คน เข้าร่วมโครงการฯ มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การป้องกันควบคุม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในสถานศึกษา กิจกรรมการรณรงค์ภายในโรงเรียนให้นักเรียนตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจำจัดขยะมูลฝอยเพื่อควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ตลอดจนบริเวณรอบโรงเรียนเป็นประจำด้วย

นายประเสริฐ กล่าวว่า เทศบาลตำบลทับมา ได้เห็นถึงความสำคัญของโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคสามารถติดต่อได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งจะระบาดมากในช่วงฤดูฝนนี้ จึงได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ปฎิบัติและสาธิตการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อควบคุมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในห้องเรียนและบริเวณรอบโรงเรียน ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันควบคุม เฝ้าระวัง การระบาดของโรคได้อย่างถูกต้อง.

Related posts