สมุทรปราการ-“ปตท.” จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบความปลอดภัย โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

สมุทรปราการ-“ปตท.” จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบความปลอดภัย โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานความปลอดภัยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ณ ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต1 จังหวัดชลบุรี และ โรงบรรจุก๊าซบ้านโรงโป๊ะ โดยมี ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนพื้นที่ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ตลอดจนสื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระบบความปลอดภัยในการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะผู้เยี่ยมชมดังกล่าว เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ประกอบกับ โครงการระบบท่อส่งก๊าซบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เริ่มต้นที่สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และสิ้นสุดที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 23 ตำบล 2 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร

ในการดำเนินงานของ ปตท. ได้คำนึงถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานเป็นสำคัญทั้งด้านชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยจะนำไปประกอบการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts