โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เปิดโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เปิดโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

7 มิถุนายน 2566 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดย นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดพิธีเปิด โครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียระยองวิทยาคม จังหวัดระยองโดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม (ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง) รวมถึงคณะครู สภานักเรียน และนักเรียนจำนวน 300 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด

โครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกผู้เรียนให้มีการจัดเก็บผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการสอบติด TCAS รอบ 1 และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และการร่วมกันบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐและของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะจัดทำเป็น Workshop ให้น้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สะสมผลงานตามที่มหาวิทยาลัยต้องการและในปี 2566 ได้จัดทำโครงการนำร่องให้กับ โรงเรียนระยองวิทยาคม และ โรงเรียนวัดป่าประดู่ โดยจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (Environment, Social, Governance) ซึ่งการส่งเสริมการศึกษาถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs) เป้าหมายที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้น้องๆ เรียนรู้ได้อยากสนุกสนาน และขอฝากน้องๆ ทุกคนว่า ”ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง”

บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อคนไทย เพื่อประเทศ เพื่อโลก อย่างยั่งยืน

 

Related posts