สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้น ประชุมประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านโครงการเข้าสู่ท้องถิ่นห้าปี( พ.ศ.2566-2570)

สระบุรี – อบต.ห้วยขมิ้น ประชุมประชาคมปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านโครงการเข้าสู่ท้องถิ่นห้าปี( พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวชนัลญา สุรารักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นายนิรัน มหาวัตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น นางสาววิไลลักษณ์ พาพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น พร้อมนายสุชิน เกตุแจ่ม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น ผู้นำชุมชน และพนักงานส่วนตำบล

ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ช่วงเช้าประชาคมประชาชนบ้านห้วยขมิ้นทึ่วัดห้วยขมิ้นและช่วงบ่ายประชาคมประชาชนบ้านโคกกระถินที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข้ ประจำปี 2566
**********


กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts