ปราจีนบุรี-เทคนิคปราจีนบุรีสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีพัฒนาฝีมือนักศึกษา

ปราจีนบุรี-เทคนิคปราจีนบุรีสนับสนุนการศึกษาระบบทวิภาคีพัฒนาฝีมือนักศึกษา

นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นช่างฝีมือและช่างเทคนิคเต็มรูปแบบ มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งนอกเหนือจากนักเรียนนักศึกษาจะได้ความรู้และทักษะจากสถานประกอบการแล้ว ยังได้รับเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการต่างๆ และยังสามารถที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการได้ทันทีหลังจากจบการศึกษา


นางอารีย์ เลิศกิจเจริญผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวว่า นักเรียนนักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ทางทฤษฎีที่เรียนในสถานศึกษา นำไปใช้ร่วมกันกับภาคปฏิบัติในสถานประกอบการได้ทันที การที่นักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ ทำให้เกิดทักษะในอาชีพ จึงมีโอกาสที่จะได้งานทำมากกว่าผู้เรียนทั่วไป โดยปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั้งในระบบการศึกษาและสถานประกอบการ ว่านักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาในระบบทวิภาคีจะมีประสิทธิภาพมาก เกิดจากการที่ได้ปฏิบัติงานจริง นอกเหนือจากการเรียนในตำรา


โดยในครั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีได้ส่งนักศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม และสาขางานเทคโนโลยีลิฟต์และระบบงานอาคารสูง จำนวน 10 คน มารายงานตัวเพื่อฝึกอาชีพ และทางบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย Ms.Kaori Takashi (Manging Director MET) ยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าเทอมทุกภาคเรียน ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกประสบการณ์


ความรู้สึกจากผู้ปกครองที่ได้ร่วมเดินทางมารายงานตัวในครั้ง ต่างกล่าวถึงระบบการเรียนทวิภาคีว่า การเรียนในระบบทวิภาคี ผู้ประกอบการสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว เรียนจบแล้วสามารถทำงานได้จริง ที่สำคัญนักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวในระบบการทำงาน ได้รู้จักสังคมในสถานประกอบการ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ และมีความมั่นใจว่าวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี และ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะสามารถพัฒนาบุตรหลานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

//////////ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

 

Related posts