ปทุมธานี “บิ๊กเหวียง” พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นปะธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานฯแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป

ปทุมธานี “บิ๊กเหวียง” พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร เป็นปะธานในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานฯแก่นาคผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนตลิ่ง-ชันสุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร (บิ๊กเหวียง)ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณา โปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร แก่ผู้อุปสมบทฉลิมพระเกียรติ ๙๙ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พร้อมด้วยพลเรือตรีนิพนธ์ รัตนเหลี่ยม รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรม กรมอู่ทหารเรือ พลตรีพนาเวศ จันทรังษี ผู้ส่งคุณวุฒิกองทัพบก

นาย สิริโชค เจียวพงษ์พิพัฒน์ (ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา) นายนิทัศน์ วงศ์บุญนาค (ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา)คุณตุ๊กตา แซ่เอี๊ยบ คุณอมรา ฐานะจาโร คุณสุนทรีเหล่าลดา ปลัดอำเภอ คุณสรนันท์อร เลิศธนศาสตร์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ บวชอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วงานกันคึกคัก มีพระปลัดสุชาติ ฐานจาโร ประธานมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีมอบผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบทโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก

และถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โครงการ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จะยังประโยชน์ให้แก่กุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดีใน ๓ สถาบันหลัก ได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาและร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอบรมกาย วาจาใจ ให้สงบเรียบร้อยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตตภาวนา ตามหลักสัมมาปฏิปทา ขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ในส่วนของมูลนิธิศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแพทย์ทางร่วมนานาชาติสมาคมมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย บริษัทหมอเส็ง(ไทยแลนด์)จำกัด และชมรมส่งเสริมสังคมคนดี ตามรอยพ่อได้ตระหนักถึงวาระสำคัญในครั้งนี้

จึงได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกและโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก ๒. เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป ๓.เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมในการจัดงานวิสาขบูชาร่วมกัน ๔.เพื่อให้กุลบุตรและพุทธ ศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสใกล้ชิดและซึมซับในสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ทุกๆพระองค์และได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเพิ่มมากขึ้น และ

๕.เพื่อให้กุลบุตรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสซึมซับหลักธรรมคำสอน ในพุทธศาสนาและได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลสะสมเป็นบารมี โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติได้มีผู้เข้าร่วม อุปสมบทจำนวน ๕๔ ท่านมาจากภาคส่วนต่างๆ โดยนับตั้งแต่วันแรกของผู้สมัครได้เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมก่อนอุปสมบทและทางโครงการได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารน้ำปานะจึงทำให้โครงการดำเนินไปด้วยดี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน แล้วพลเอกเชษฐาฐานะจาโร ประธานในพิธีพร้อมคณะได้เดินทางกลับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts