เทศบาลตำบลทับมา เติมความรู้ประชาชน และเด็กนักเรียนโครงการธนาคารต้นไม้ มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ด้วยการปลูกต้นไม้ และป่า

เทศบาลตำบลทับมา เติมความรู้ประชาชน และเด็กนักเรียนโครงการธนาคารต้นไม้ มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ด้วยการปลูกต้นไม้ และป่า

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงธนาคารต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีประชาชน และเด็กนักเรียนในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ และมีนายยุทธนา ปิงชัย รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา ร่วมโครงการ

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ของเทศบาลตำบลทับมา ถือเป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวของชุมชน และที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็ว จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการปลูกต้นไม้ การปลูกป่า ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ และสร้างสมดุลของระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมา

จึงได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ดังกล่าวขึ้นขึ้น โดยมี vวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ “ปลูก 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ในแผ่นดินของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ให้กับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.

Related posts