(สุรินทร์) ผบ.กองกำลังสุรนารี รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีศึกษา 2566 ผ่านระบบ (VTC)

(สุรินทร์) ผบ.กองกำลังสุรนารี รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีศึกษา 2566 ผ่านระบบ (VTC)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลโท สุรศักดิ์ พุทธสุวรรณ เจ้ากรมชายแดนทหาร/กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีศึกษา 2566 ผ่านระบบ (VTC) ณ สำนักงานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดนกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็น ผู้แทนรับมอบทุน มี พันเอก ธณาธิป เรียงอิศราง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 นายรณรงค์ คงทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

นายถนัด สมาธิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม รวมเป็นเกียรติในการรับมอบ ณ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยกองกำลังสุรนารี ได้รับมอบทุน จำนวน 91 ทุน ให้กับนักเรียนในพื้นที่กองกำลังสุรนารี ซึ่งกองกำลังได้ประสานโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้แบ่งทุนให้กับหน่วยรองของกำลังสุรนรี จำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 จำนวน 16 ทุน หน่วยเพาะกิจที่ 2 จำนวน 30 ทุน หน่วยเพาะกิจที่ 3 จำนวน 10 ทุน และที่ บัญชาการกองกำลังสุรนารี จำนวน 35 ทุน

การมอบทุนของมูลนิธิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มอบให้นักเรียนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนในพื้นที่ชายแดน นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดีให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีขีดความสามารถมากขึ้น อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต ก่อนการมอบทุน กองกำลังสุรนารี ได้มีการจัดอบรมปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ให้นักเรียนที่ได้รับมอบทุน โดย ชุดวิทยากรครู ประวัติศาสตร์ชาติไทย ของหน่วย เพื่อให้นักเรียน มีความรัก ความหวงแหน รักชาติ รักสถาบัน และมีจิตสำนึกความเป็น

หลังจากมอบทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ประจำปีศึกษา 2566 แล้ว พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ได้มอบจักรยาน ตามโครงการ “Army Bike สานฝัน ปันสุข” จำนวน 8คัน พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 8 ชุด ให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ด้วยความห่วงใยของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเล็งเห็นถึงความลำบากของการเดินทางนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จึงได้ให้หน่วยทหาร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานช่าง ทำการซ่อมจักรยาน ที่มีผู้บริจาคให้มีสภาพดีพร้อมใช้ และมอบให้กับเด็กนักเรียนที่มีความจำเป็น นำไปใช้ในการเดินทางไปโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยในโครงการ “Army Bike สานฝัน ปันสุข” โดยเริ่มดำเนินการ ในพื้นที่แนวชายแดนของประเทศ ตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง อีกทางหนึ่งด้วย

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว / ภาพ

Related posts