นครนายก – พิธีเปิดโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566

พิธีเปิดโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 ลาวเวียง ไทยพวน จากแดนลาวสู่นครนายก

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 ลาวเวียง ไทยพวน จากแดนลาวสู่นครนายก โดยมีท่านคำหล้า ไชยสมบัติ เลขานุการ สถานทูต สปป.ลาว ประจำราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมบายศรีสู่ขัวญนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และท่านคำหล้า ไชยสมบัติ เลขานุการ สถานทูตสปป.ลาว พร้อมคณะ และชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เรื่อง ลาวเวียง ไทยพวน จากแดนลาวสู่นครนายก พร้อมชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นอันเสร็จพิธี

ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ ได้จัดกิจการกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2566 ขึ้นเพื่อป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติและเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก หวงแหน ตลอดจนเห็นคุณค่า ความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในท้องถิ่นตน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยมีเครือข่ายชุมชนชาติพันธุ์ และนักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน 70 คน การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารพื้นถิ่น และการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน จากอำเภอเมืองนครนายก และอำเภอปากพลี กิจกรรมการแสดงท้องถิ่น เป็นนิทรรศการพิเศษเรื่อง ลาวเวียง ไทยพวน จากแดนลาวสู่นครนายกเป็นต้น

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts