ปทุมธานี ” พิธีตัดปอยผมนาค” โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ปทุมธานี ” พิธีตัดปอยผมนาค” โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนตลิ่ง-ชันสุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
พลเรือตรีอภิชาต วรภมรนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกองบัญชาการทหารเรือ ดร.สิทธิศักดิ์ เจียวพงษ์พิพัฒน์
-เลขานุการประจำกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา
-ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คุญหมอยุทธฯ คุณพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นายนิทัศน์ วงศ์บุญนาค-ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันเป็นประธานในพิธี

พร้อมด้วยให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ บวชอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วงานกันคับคั่ง มีพระปลัดสุชาติ ฐานจาโร ประธานมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โครงการ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จะยังประโยชน์ให้แก่กุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดีใน ๓ สถาบันหลัก ได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาและร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอบรมกาย วาจาใจ ให้สงบเรียบร้อยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตตภาวนา ตามหลักสัมมาปฏิปทา ขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในส่วนของมูลนิธิศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแพทย์ทางร่วมนานาชาติสมาคมมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย บริษัทหมอเส็ง(ไทยแลนด์)จำกัด และชมรมส่งเสริมสังคมคนดี ตามรอยพ่อได้ตระหนักถึงวาระสำคัญในครั้งนี้จึงได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกและโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑.เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก ๒. เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ต่อไป ๓.เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมในการจัดงานวิสาขบูชาร่วมกัน

๔.เพื่อให้กุลบุตรและพุทธ ศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสใกล้ชิดและซึมซับในสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ทุกๆพระองค์และได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงเพิ่มมากขึ้น และ ๕.เพื่อให้กุลบุตรและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มีโอกาสซึมซับหลักธรรมคำสอน ในพุทธศาสนาและได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลสะสมเป็นบารมี โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติได้มีผู้เข้าร่วม อุปสมบทจำนวน ๕๒ ท่านมาจากภาคส่วนต่างๆ โดยนับตั้งแต่วันแรกของผู้สมัครได้เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมก่อนอุปสมบทและทางโครงการได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารน้ำปานะจึงทำให้โครงการดำเนินไปด้วยดี

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts