เพชรบูรณ์-พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น “จังหวัดคุณธรรม”ประจำปี 2566

เพชรบูรณ์-พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น “จังหวัดคุณธรรม”ประจำปี 2566

 

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) มีพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูโสภณวัชรคุณ เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์(ธ) บาทหลวงทศพร นารินรัตน์ อธิการโบสถ์พระแม่เมืองลูร์ด นายรักษพล ซิตูมปูน ผู้แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 130 แห่ง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) โดยเป็นแผนต่อเนื่องจากแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565) เพื่อเป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อนำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ เป็นคนดี คนเก่งและมีคุณภาพ สร้างสังคมไทยที่ปลอดการทุจริต โดยการปลูกฝังจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนค่านิยมให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดหลักของแผนปฏิบัติการฯ 2 ประเด็น ประกอบด้วย


1. ดัชนีคุณธรรม๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2570 และ
2. หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงานมีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในปี พ.ศ. 2570
ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ให้เป็นจังหวัดที่มีเครือข่ายทางสังคมที่โดดเด่น มีนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ควรค่าแก่การพัฒนา หรือยกระดับขยายผลเป็นจังหวัดคุณธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น “จังหวัดคุณธรรม” ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในจังหวัดที่ชัดเจน “ประชาชนไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และมุ่งมั่นตั้งใจจะทำแต่สิ่งดีๆ ร่วมกัน” โดยความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของเครือข่ายประชารัฐ ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และสถาบันศาสนา


พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565) เพื่อให้ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรม โดยมีเป้าหมายให้ “คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ” โดยกำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น


จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประกาศยกย่องให้เป็นชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด ได้เข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนงานคุณธรรม โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ชุมชน องค์กร และอำเภอ คุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ดังนี้
1. ประเภทชุมชน
1) รางวัลชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมบ้านนายม ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
2) รางวัลชมเชย ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดผดุงราษฎร์ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง ชุมชนคุณธรรมวัดโคกมน ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว ชุมชนคุณธรรมวัดบึงศรีเทพรัตนาราม ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ และชุมชนคุณธรรมวัดท่ากกแก ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก

 

2. ประเภทองค์กร
1) รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3
2) รางวัลชมเชย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านบัววัฒนา สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
3. ประเภทอำเภอ
1) รางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ อำเภอวิเชียรบุรี
2) รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอศรีเทพและอำเภอบึงสามพัน

Related posts