กระบี่-จัดโครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

กระบี่-จัดโครงการ เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันนี้ 28 พ.ค.66 ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน มีนายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเยาวชน เข้าร่วมกว่า 500 คน

เนื่องด้วยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและอาณาจักรไทย ซึ่งหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงและถวัลยราชสมบัติ และดำรงพระอิสริยยศ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้าน โดยด้านการศึกษา ส่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พระราชทานทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย และมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม แต่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษากระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดจัดโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดกระบี่ขึ้น เพื่อนำรายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวม เข้ามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อไป

กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเดิน-วิ่ง ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางจุดเริ่มต้นจากลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ถึงจุดกลับรถหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ (ไป-กลับ)..

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts