สระบุรี – กิจกรรมเดิน- วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

สระบุรี – กิจกรรมเดิน- วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว ตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายพลวรรธณ์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักกีฬา นักวิ่ง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม โดยมีเส้นทาง จุดปล่อยตัว – เส้นชัย หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี


การจัดกิจกรรมเดิน- วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี มีความแข็งแรงทั้งกายและใจ และนำเงินรายได้เข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิชัยพัฒนาที่ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้


ทั้งนี่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ซึ่งหลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และดำรงพระอิสริยยศ พระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้าน โดยด้านการศึกษาทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา พระราชทานพระราชทรัพย์ ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

และทรงรับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย และมอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม แต่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา จึงได้กำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566
**********

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts