(สุรินทร์) จัดอบรม โครงการ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2

(สุรินทร์) จัดอบรม โครงการ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์(ท.) มอบหมายให้ พันเอก อัครสิทธิ์ ปะกิระตา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ กิจกรรม การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2

พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอำเภอสังขะ เกษตรอำเภอ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ตำบลบ้านจารย์ เพื่อนำศาสตร์พระราชาอันประกอบด้วย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีจำนวนผู้เข้าอบรม 25 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหัวข้อการบรรยายและการปฏิบัติ

ประกอบไปด้วย มอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ไม้ผล ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 22 คน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการส่งเสริมอาชีพรายได้เสริม การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เผยแพร่ ผลงานของรัฐบาล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมและการป้องกันโรคระบาด covid 19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลบ้านจารย์

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts