จันทบุรี ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

จันทบุรี ประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

วันนี้ ( 25 พ.ค.66 ) ที่วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระราชธรรมเมธี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่

ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการปฏิบัติพิธี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระราชทานเพลิงศพ พระราชทานดินฝังศพ พระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ และงานประสานขอพระราชทานเพลิง โดยเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย โกศแปดเหลี่ยม โกศโถ หีบทองทึบ หีบทองลายสลัก หีบลายก้านแย่ง หีบเชิงชาย อุปกรณ์สำหรับสวดพระพิธีธรรมและริ้วขบวนแห่ศพเวียนเมรุ

โดยทรงพระราชทานให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายในการประกอบคุณงามความดี และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอันสูงสุดให้แก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยทรงมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานพิธีการศพและการตั้งแต่งเครื่องเกียรติยศประกอบศพให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการตามพระบรมราโชบาย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรี ทายาทหรือผู้ขอพระราชทาน สามารถติดต่อประสานงานและขอคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสำนักราชวัง ได้ที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี โทร. 0-3948-0292 หรือ 0-3948-0130 และ 06-5523-3642 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts