จันทบุรี-เจ้าคณะภาค 10 ( ธรรมยุต ) นำคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 12 – 13 (ธ) และคณะผู้ตรวจการณ์ เดินทางมาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้การพัฒนาวัดและชุมชนที่วัดจันทนาราม

จันทบุรี-เจ้าคณะภาค 10 ( ธรรมยุต ) นำคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 12 – 13 (ธ) และคณะผู้ตรวจการณ์ เดินทางมาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้การพัฒนาวัดและชุมชนที่วัดจันทนาราม

วันนี้ (24 พ.ค.66) ที่ ห้องประชุมราชวิสุทธินายก วัดจันทนาราม พระธรรมวชิรสุรี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ( ธรรมยุต ) เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ประธานคณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 12 – 13 (ธ) เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมตรวจการณ์คณะสงฆ์ ภาค 13 และตรวจเยี่ยมวัดภายในจังหวัดจันทบุรี มีนายมนต์สิทธ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน คณะสงฆ์ในจังหวัดจันทบุรี (ธรรมยุต) ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน มีการแก้ปัญหาความยากจน และแก้ปัญหาเชิงรุกในพื้นที่ โดยมีผู้นำทางศาสนา ท้องที่ ท้องถิ่น เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน บูรณาการ 7 ภาคีเครือข่าย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้จังหวัดจันทบุรี เป็นต้นแบบในด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านสงฆ์ประชานุเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยผู้พิการ และผู้ยากไร้ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล 5 “ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ในการประชุมวันนี้ ช่วงเช้าเป็นการประชุมเพื่อรับฟังผลการสรุปรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ และรับฟังความคิดเห็นในการที่จะนำนำไปพัฒนาวัดต่อไป สำหรับช่วงบ่ายเป็นการเดินทางเยี่ยมวัดธรรมยุตในจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts