ปทุมธานี “ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน” ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

ปทุมธานี “ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน” ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายสุธีธ์ มั่งมี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๒ กลุ่มจังหวัด ภาคกลางปริมณฑล เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โดยนายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางรัชตา แย้มพุทธคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพ.อ.อ.ทรงพล ฉายแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นางชนม์สิตา พุทธชาติ พัฒนาการอำเภอคลองหลวง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหลวง และนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้


๑) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
๓) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
๔) การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๖
๕) การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


๖) การติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๗) การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๖
๘) การดำเนินโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (ภารกิจสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมฯ มีข้อสั่งการ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้จังหวัดบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด (น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)


๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้จังหวัดจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทุกแพลตฟอร์ม เช่น Youtube ,Facebook ,Instagram ,Tiktok ,Twitter พร้อมบูรการการทำงานกับพื้นที่และภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจการต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไป
๓) การดำเนินการขจัดความยากจนฯ ศพจ.ทุกระดับ (ทีมปฏิบัติการ ,ทีมพี่เลี้ยง) ต้องดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน คือ ครัวเรือนตกเกณฑ์ MPI ในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๖ เป็นลำดับแรก โดยดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖


๔) ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายผลเต็มพื้นที่ อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ แห่ง และให้จังหวัดจัดทำวิดีทัศน์เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ระดับตำบล และดำเนินโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ให้ครบทุกอำเภอ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมฯ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้ง ๙ ฐาน ซึ่งประกอบด้วย (๑) ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ (๒) ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด (๓) ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน(๔) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี (๕) ฐานการเรียนรู้คนติดดิน (๖) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ (๗) ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ

(๘) ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ (๙) ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นแปลงนาขั้นก้าวหน้า พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับเจ้าของแปลง และสมาชิกในชุมชน โดยนำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของชุมชนไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลในนาม Earth Safe

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts