เมืองพัทยา จัดอบรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ กลุ่มเครือข่ายแกนนำในชุมชน และสถานประกอบการโรงแรม

เมืองพัทยา จัดอบรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ กลุ่มเครือข่ายแกนนำในชุมชน และสถานประกอบการโรงแรม

 


(23 พ.ค.66) ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย กฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด “การจัดกิจกรรมการอบรม เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติช้ำ ในพื้นที่เมืองพัทยา”
เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ยังคงมีแนวโน้มการเกิดเพิ่มสูงขึ้นทั้งในส่วนของอุบัติการณ์และความรุนแรง มีการระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบการระบาดในมนุษย์ หรือโรคติดเชื้อที่พบใหม่ในพื้นที่ใหม่

ในอดีตที่ผ่านมาพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญทั่วโลก เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส, การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และในปี ค.ศ. 2019 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัย ของประชาชนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก


ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบดังกล่าว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ของโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ จึงได้จัดการดำเนินการอบรมและการซ้อมแผนเบื้องตัน สำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรณีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในกลุ่มเครือข่ายแกนนำในชุมชน และสถานประกอบการโรงแรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเหตุฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุข อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts