กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ ภาคเครือข่าย และ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ ภาคเครือข่าย และ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด จัดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 คุณภูษิต ไชยฉ่ำ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง และ คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์ และ การสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง  พร้อมด้วย คุณดวงกมล ร่มรื่น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง” ปีที่ 21 ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันที่จะส่งเสริมอาชีพของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพหลักที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ด้วยการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล เพื่อสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มประมง

โดยในปีพ.ศ. 2566 นี้ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มแรก ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้ ได้แก่ หอยหวาน จำนวน 5,000 ตัว พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูม้า จำนวน 200 ตัว ลูกปู จำนวน 1,500,000  ตัว และลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 150,000 ตัว ปลากะพง จำนวน 1,000 ตัว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,656,200 ตัว ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง รวมถึงกลุ่มประมงในพื้นที่ใกล้เคียง แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ให้เกิดความสมดุลและมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป


โดย กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดูแลรักษาและพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัย จะเป็นพันธกิจที่ทุกภาคส่วนจะให้ความร่วมมือกัน และเดินหน้าจัดทำโครงการที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องสืบต่อไป

Related posts