สระบุรี- “ประสานงาน และสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร-โรงเรียน-นักเรียน”

สระบุรี- “ประสานงาน และสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทหาร-โรงเรียน-นักเรียน”

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.66 เวลา 1400 น. กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย พ.ท.ธรรม์ มาลัยทอง ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 17 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ พร้อมด้วยนายทหารกิจการพลเรือน/หัวหน้าชุด ชป.กร ของหน่วย พบปะ นาง จีรวรรณ วงศ์เหลือง ผุ้อำนวยการ โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพื่อเรียนชี้แจงประชาสัมพันธ์ และประสานงานการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนของหน่วย แผนงานสนับสนุน และช่วยเหลือสถานศึกษา

โดยมีการจัดกิจกรรม ร่วมกัน คือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมจิตอาสาบริการ เช่น ตรวจสุขภาพ ตัดผม อำนวยความสะดวกจราจร ฯลฯ คณะครู-อาจารย์ มีความยินดีที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยทหาร ทั้งนี้ เพื่อการประสานงานและสร้างสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างบุคลากรนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา /รายงาน

Related posts