ปทุมธานี “ดร.โบว์ลิ่ง”เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

ปทุมธานี “ดร.โบว์ลิ่ง”เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกร ชั้น 12 อาคารจอดรถเทศบาลนครรังสิต ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ฝั่งใต้ กม.0+500 ถึง กม.1+500) โดยมี นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรี

นายธนาเดช คุณธนนิธิ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายไชยวัฒ มีคุณ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครรังสิต ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ตระหนักถึงปัญหาการกัดเซาะและเกิดการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ จึงมีโครงการที่จะดำเนินการสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศเพื่อดำเนินการป้องกันตลิ่งที่มีปัญหาการพังทลายและทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน

เช่น ศาสนสถาน อาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ ระบบสาธารนูปโภคต่างๆ โบราณสถาน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมสภาพแวดล้อมจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการป้องกันหรือแก้ไขโดยเร็ว จึงทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมตลิ่ง

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts