ลำปาง-“ทุกความชำนาญ เกิดจากการฝึกฝน”

ลำปาง-“ทุกความชำนาญ เกิดจากการฝึกฝน”

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ร.อ.พิภพ วงค์ษา รองผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 รักษาราชการแทน ผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 จัดชุดครูฝึก 2 ชุด ชุดละ 4 นาย สนับสนุนการฝึก โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และราษฎรอาสาสมัครจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยในวันนี้ มีการฝึกพร้อมกัน 2 อำเภอ

1.อำเภอเมือง สถานที่ฝึก ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ลำปาง

2.อำเภอเกาะคา สถานที่ฝึก ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จ.ลำปาง

โดยในการฝึกมีความมุ่งหมายให้ ชรบ. มีความคุ้นเคยในการใช้อาวุธ (ปืนลูกซอง) เรียนรู้วิธีถอดประกอบปืน ท่ายิงต่างๆ และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าเครารพ ท่าถอดหมวกสวมหมวก ท่าพัก เป็นต้น การฝึกทั้ง 2 อำเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ค่ายประตูผา

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts