ลำปาง-“ หน่วยทหารห่วงใย พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลทุกเมื่อโรงเรียนใน โครงการฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า “

ลำปาง-“ หน่วยทหารห่วงใย พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ ดูแลทุกเมื่อโรงเรียนใน โครงการฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า “

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 พันเอกชรินทร์ สุวรรณะ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ ร้อยโทอนุรักษ์ มังคะวงศ์ นายทหารโครงการทหารพันธ์ุดี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักเรียนในโครงการทหารพันธ์ุดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” โดยแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้บัญชาการทหารบก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ระหว่างกองทัพภาคที่ 3 และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ให้ทุนการศึกษาสำหรับ 29 โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2566 รวมทั้งการมอบผลิตภัณฑ์คุกกี้เดลิโอ S&P ที่ได้รับมอบจาก บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในพระราชูปภัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามที่หน่วยได้มอบเมล็ดพันธ์ุพืชพระราชทานให้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา วัดสัณฐาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และ โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ วัดสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความห่วงใยในโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าให้การสนับสนุนตามพระราชประสงค์ต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts