เพชรบูรณ์-คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการเสริมความรู้ คู่ทุน สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

เพชรบูรณ์-คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการเสริมความรู้ คู่ทุน สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเอสอาร์เรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมความรู้ คู่ทุน สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs โดยมี นางรุ้งลาวัณย์ ชวนเกิดลาภ คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบการ SMEs ภาคผลิตและแปรรูปกลุ่มธุรกิจการค้าปลีกส่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่สนใจ เข้าร่วม

นางรุ้งลาวัณย์ ชวนเกิดลาภ คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงการคลัง ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด ให้มีศักยภาพเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ธุรกิจเติบโตอย่างยังยืนและสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์ประเด็นที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ภาษีธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปเสริมสภาพคล่องใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุง และขยายกิจการ และเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ด้านภาษีธุรกิจการค้าปลีก ค้าส่ง และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ SMEs การอภิปรายหัวข้อ “พลิกโอกาสสร้างธุรกิจ SMEs สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” และจัดบูธกิจกรรมให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ และให้บริการสินเชื่อของธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts