ปทุมธานี วัดพระธรรมกายอบรมบุคลากรงานเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ มุ่งหวังให้พระพุทธศาสนาเบ่งบานไกลในต่างแดน

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายอบรมบุคลากรงานเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศ มุ่งหวังให้พระพุทธศาสนาเบ่งบานไกลในต่างแดน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้เปิดการอบรมโครงการเตรียมบุคลากรสำหรับงานเผยแผ่ต่างประเทศ รุ่นที่ 3 มุ่งหวังให้พระพุทธศาสนาเบ่งบานไกลในต่างแดน และการขยายสันติสุขด้วยพุทธธรรมไปสู่ชาวโลก เริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย อำเภอคอลงหลวง จังหวัดปทุมธานี


การอบรมบุคลากรงานเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จุมพล ปุญฺญพโล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเผยแผ่ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร บรรยายในหัวข้อพุทธประวัติการเผยแผ่ การรักษาพระธรรมวินัยในต่างแดน และเป้าหมายการสร้างบารมี จากนั้นพระอาจารย์ศิเวษฐ์ จารุธมฺโม รองผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ การเตรียมตัวก่อนเดินทาง และพระอาจารย์มงคล มงฺคโล ดร.พญ. เสริมสุข วิจารณ์สถิตย์ บรรยายหัวข้อเรื่องการดูแลสุขภาพ

ในส่วนของพระอาจารย์ชัยยุทธ์ ชยวํโส หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมศีลธรรมต่างประเทศ ได้กล่าวนำเข้าสู่กิจกรรมกลุ่มหัวข้อการเผยแผ่ในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเห็นภาพรวมการเผยแผ่ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง อาทิ บทบาทหน้าที่และการวางตัว ความสำคัญของความดีสากลต่องานเผยแผ่ การต้อนรับปฏิสันถารตามหลักคาราวะ 6


จากนั้นผู้แทนของภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้ร่วมอบรม ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้กล่าวถึงการได้รับประโยชน์จากการอบรมวิทยากรทุกท่านเตรียมตัวมาอย่างดี และตั้งใจถ่ายทอดประสบการณ์ ทำให้สามารถช่วยเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จริง รวมทั้งได้ตอกย้ำเรื่องการฝึกฝนอบรมตนเองตามพระธรรมวินัย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ โดยไม่ลืมเป้าหมายในการสร้างบารมี และการขยายสันติสุขด้วยพุทธธรรมไปสู่ชาวโลก

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts