สระบุรี – บรรยากาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจุดในแต่ละเขตมารับหีบและบัตรเลือกตั้งคึกคักมีเจ้าหน้าที่คุมกันเต็มที่(มีคลิป)

สระบุรี – บรรยากาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจุดในแต่ละเขตมารับหีบและบัตรเลือกตั้งคึกคักมีเจ้าหน้าที่คุมกันเต็มที่(มีคลิป)

วันทึ่ 13 พฤษภาคม 2566 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี รายงานบรรยากาศก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่คณะกรรมการจุดเลือกตั้งมาลงทะเบียนขอรับหีบและบัตรเลือกตั้ง เพื่อนำไปที่จุดเลือกตั้งของแต่ละหน่วยที่ได้กำหนดในพื้นที่ ซึ่งบรรยากาศก็มีภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในจังหวัดสระบุรีมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 755 หน่วย


ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรี แบ่งพื้นที่การเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน 510,002 คน เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระบุรี(ยกเว้นตำบลหนองโน)อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอแก่งคอย(เฉพาะตำบลห้วยแห้ง) เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอแก่งคอย(ยกเว้นตำบลห้วยแห้ง) อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอหนองแซง อำเภอเมืองสระบุรี( เฉพาะตำบลหนองโน)เขตเลือกตั้งที่ 4

ประกอบด้วย อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอเสาไห้ อำเภอหนองโดน และอำเภอดอนพุด ซึ่งก่อนหน้านี้มีวันเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 66 โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต คิดเป็น 98.25 % จำนวนผู้ลงทะเบียน 229 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 225 คน และจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต คิดเป็น 91.87 % จาก จำนวนผู้ลงทะเบียน 18,427 คน ผู้มาใช้สิทธิ 16,928 คน


จ.สระบุรี ขอฝากให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจดูรายชื่อว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยหรือไม่หรือ ในเขตเลือกตั้งหรือหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ ตรวจสอบพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ศึกษาประวัติผู้สมัคร ศึกษาวิธีการการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง เป็นผู้ที่สอดส่องดูพฤติกรรมที่มิชอบ เช่น การกระทำความผิดการเลือกตั้งของผู้สมัคร ทั้งการซื้อเสียง การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนร่วมรณรงค์ออกให้ไปให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งให้มากที่สุดของวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00น.ถึง 17.00 น.
*************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานข่าว

Related posts