หอภาพยนตร์ (ประเทศไทย) จัดงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) ครั้งที่ 27 ที่เมืองพัทยา

หอภาพยนตร์ (ประเทศไทย) จัดงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) ครั้งที่ 27 ที่เมืองพัทยา

(10 พ.ค.66) ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ฯ ครั้งที่ 27 โดยมี Ms.Karen Chan (มิส คาเร็น ชาน) ประธานสมาคมฯ และกรรมการบริหารพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน

สืบเนื่องจาก ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2566 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาซน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (South Pacific Audio Visual Archive Associations หรือ SEAPAVAA) ครั้งที่ 27 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 ของประเทศไทยที่ ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO), เมืองพัทยา และองค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท, โดยเลือกศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา และขับเคลื่อนภารกิจเมืองพัทยาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตามยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เมืองพัทยา และวัตถุประสงค์หลักเฉกเช่นทุกปีของการจัดประชุมสามัญประจำปีของสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) ก็คือการสร้างความตระหนักรู้และความสำคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสื่อโสตทัศน์ในสังคมไทย และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ ตลอดจนสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และเผยแพร่องค์ความรู้นั้นให้แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พร้อมไปกับการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านภาพยนตร์

ซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ Global audiovisual archive: a call forcollaboration and sustainabillty โดย Ms Giovana Fossati (มิส จิโอวาน่า ฟอสซาติ) จาก EYE Filmmuseum และหัวข้อ High Productivity Digitization โดย Jim Lindner and David Barnard ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

Related posts