ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยเอ็ด…จังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ

วันนี้( 12 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 โดยมี นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด, นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าอบรม ร่วมงาน ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายด้านคนพิการ ซึ่งมีวิทยากรมาบรรยายให้คามรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานคนพิการ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คามรู้เรื่องการคุ้มครอง การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การกำหนดจำนวนคนพิการ ที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงานตามลักษณะของงาน ในอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 เศษของ 100 คน ถ้าเกิน 50 คนต้องรับคนพิการเพิ่มขึ้นอีก 1 คน ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts