นครนายก กกต.นครนายก จัดอบรมลูกเสือกกต. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

กกต.นครนายก จัดอบรมลูกเสือกกต. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ

ที่ห้องประชุมระฆังเงิน ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายอุดมพร ทิพย์โพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงา กกต.ประจำจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รณรงค์ และช่วยเหลือการเลือกตั้ง ส.ส. กิจกรรมอำนวย ความสะดวกผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง และปฏิบัติงานหน้าหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสืออาสา กกต. และร.ด.จิตอาสาร่วมกันพัฒนาประชาธิปไตย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความเป็น พลเมือง มีส่วนร่วม ทางการเมืองและขั้นตอนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อีกทั้งส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือ อาสากกต. เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และผู้ตรวจการ กกต. และลูกเสือ ร.ด .ที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 123 คน คาดว่าลูกเสืออาสาและร.ด.จิตอาสาจะได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ การเลือกคนดีให้มาปกครองบ้านเมือง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ให้แก่เพื่อนๆ และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและให้ บริการประชาชน ที่มาเลือกตั้งหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ได้รับบริการเป็นอย่างดี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts