CPF-วิสาหกิจชุมชนฯปากน้ำประแส ต้อนรับ วปอ.รุ่น 65 เยี่ยมชมป่าชายเลนที่ระยอง

CPF-วิสาหกิจชุมชนฯปากน้ำประแส ต้อนรับ วปอ.รุ่น 65 เยี่ยมชมป่าชายเลนที่ระยอง

คณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน พื้นที่ภาคตะวันออก (จ.ระยอง) ของซีพีเอฟ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส ชุมชนปากน้ำประแส ให้การต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 65 นำโดย คุณเมทนี บุรณศิริ หรือ คุณนีโน่ หัวหน้าหมู่ช้าง วปอ.65 นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง และคณะนักศึกษา วปอ. 65 หมู่ช้าง ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส และทำกิจกรรมเวิร์คช็อป อาทิ ทำจานจากกาบหมาก ทำขนมบอบแบบ ทำแจงลอนซึ่งเป็นอาหารของท้องถิ่น ร่วมกันปลูกต้นโกงกางด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ(หย่อนฝักโกงกาง) และปลูกต้นโกงกางลงดิน รวมทั้งปล่อยปลากะพงขาว 1,500 ตัว บริเวณสะพานปลาของชุมชนปากน้ำประแส

กิจกรรมลงพื้นที่ในครั้งนี้ นักศึกษา วปอ. ได้รับฟังข้อมูลจากคณะทำงานของซีพีเอฟเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน CSR&SD และการดำเนินงานด้านชุมชน ภายใต้โครงการ “ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนที่ซีพีเอฟต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชน ช่วยสร้างรายได้เสริมและสร้างอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ที่รวมตัวกันยกระดับเป็น วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถึชุมชนตำบลปากน้ำประแส โดยกิจกรรมครั้งนี้ คุณดวงฤดี ขวัญนิยม ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ หรือคุณแต๋ม เป็นตัวแทนให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชนของกลุ่มฯด้วย

สำหรับศูนย์การเรียนรู้ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส ซีพีเอฟต่อยอดจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า สู่การเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ โดยมีสถานีพืชและสัตว์ 9 แห่ง ประกอบด้วย สถานีต้นแสม 100 ปี, สถานีทักทายพี่ลำพูทะเล, สถานี หอยหัวใจแห่งห่วงโซ่อาหาร, สถานีกุ้งดีดขันนักดนตรีจากธรรมชาติ, สถานียลโกงกางสร้างสายใยรัก, สถานีวังมัจฉาเริงร่าวารี, สถานีปูเเสมจอมยุ่ง, สถานีสไลเดอร์ปลาตีน และสถานีแลบ้านปูก้ามดาบ ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณเมทนี บุรณศิริ หรือ คุณนีโน่ หัวหน้าหมู่ช้าง วปอ. รุ่น 65 กล่าวว่า ขอบคุณซีพีเอฟและวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชน ต.ปากน้ำประแส จ.ระยอง ที่ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชน สังคม และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม

ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดิน น้ำ ป่า คงอยู่ ร่วมมือ 3 ประสาน ภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน ทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน”ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันโดยระะยะที่ 1 ของโครงการฯ (ปี2557 -2561) อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนรวม 2,400 ไร่ ในพื้นที่ 5 จังหวัด (ระยอง สมุทรสาคร ชุมพร พังงา และสงขลา) และระยะที่สอง (ปี 2562-2566 ) มีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า ในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม 2,800 ไร่ (ระยอง สมุทรสาคร ตราด) โดยในส่วนของพื้นที่ จ.ระยอง ซีพีเอฟ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไปแล้ว 614 ไร่ และปัจจุบันต่อยอดสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ปากน้ำประแส” และสนับสนุนการรวมตัวของชุมชนยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแส ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ./

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts