เพชรบูรณ์-กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการสรรพกำลังกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการสรรพกำลังกลาโหมในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์


10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรม เอสอาร์ เรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พลตรี ญาณะโชติ ผลฉาย รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการสรรพกำลังกลาโหม โดยมี พันเอก ประภาส บุญทับ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการระดมสรรพกำลัง กรมการสรรพกำลังกลาโหม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานระดมสรรพพักกำลัง เข้าร่วม

พันเอก ประภาส บุญทับ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการระดมสรรพกำลัง กรมการสรรพกำลังกลาโหม กล่าวว่า การจัดจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและความจำเป็นในการระดมสรรพพักกำลังเพื่อสนับสนุนความต้องการของกองทัพตามแผนป้องกันประเทศและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานระหว่างฝ่ายทหาร และพลเรือน ในการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อสนองความต้องการของกองทัพในภาวะไม่ปกติ และเพื่อวางแผนและบูรณาการในการดำเนินการด้านการระดมสรรพกำลังร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาสัมพันธ์และความร่วมมือในการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ระหว่างส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดเตรียมความพร้อมทรัพยากร สามารถแนะนำให้ความรู้ในการจัดทำได้ โดยการอบรมในครั้งนี้จะเน้นในเรื่องยุทธศาสตร์ และแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการระดมสรรพกำลังเพื่อการป้องกันประเทศ พร้อมฝึกปฏิบัติการณ์การทบทวนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแผนให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อสนับสนุนในถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะไม่ปกติ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts