จันทบุรี-จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน”

จันทบุรี-จัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ “อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” สร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จในการกระจายผลผลิตของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

วันนี้ ( 10 พ.ค. 66) ที่ บริษัท เอม ไทย อินเตอร์เทรด (2001) จำกัด เลขที่ 81/10 ม.11 ถนน สุขุมวิท ตำบล พลับพลา อำเภอเมือง นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้แทนสมาคม องค์กรภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการตามนโยบาย”อุตสาหกรรมดี อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน” ทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกำกับดูแล การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรี ให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนให้แข่งขันได้ในทุกระดับ สามารถพร้อมรับกับการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ก่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การจัดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบสถานประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดและประสานความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วม ได้แก่ นายอำเภอในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ อุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัดพาณิชย์จังหวัด แรงงานจังหวัด

ประชาสัมพันธ์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเข้าพบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แบ่งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมห้องเย็นจำนวน 9 แห่ง รองรับการกระจายผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม้โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับทราบปัญหาอุปสรรคของการแปรรูปผลไม้ที่ผู้ประกอบการนำเสนอ อาทิ เรื่องการปรับปรุงผังเมืองรวมให้จังหวัดจันทบุรีมีโอกาสได้ใช้สถานที่ในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็นเก็บผลไม้ ลดและป้องกันผลกระทบจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำ และเรื่องการลดต้นทุนการผลิตราคาปุ๋ย ยา ที่จะได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่อไปในอนาคต

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts